Friday July 14, 2017

14.07.2017 09:14

http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=431383

Styret i Oslo Børs vedtok å ta aksjene i FLEX LNG opp til notering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha tilstrekkelig likvide midler til å kunne drive videre i minst ett år fra planlagt noteringstidspunkt innenfor planlagt virksomhetsomfang, jf Opptaksreglene pkt. 2.7 fjerde ledd

Dispensasjon er gitt på bakgrunn av virksomhetens karakter og fordi selskapet allerede er notert på Oslo Axess

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 28. august 2017.